ALLMÄN KURS

Närvaropolicy

På Allmän kurs i Solna, arbetar vi med varierande undervisningsmetoder. Enskilda arbeten varvas med projektarbeten och grupparbeten. Vi har inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt studiebesök, teater- och museibesök. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Vår filosofi är att alla deltagare har värdefulla kunskaper och erfarenheter, något som är viktigt att ta till vara på.

För att du ska tillgodogöra dig undervisningen samt få en helhet i din utbildning är närvaron på skolan en förutsättning. Omdöme/utbildningsbevis/intyg för fullgjord kurs kan därför endast ges till deltagare som har minst 80 % närvaro totalt under hela läsåret. All frånvaro läggs ihop, oavsett om det gäller ledighet, sjukfrånvaro eller annan frånvaro.

För full ersättning från CSN krävs full närvaro, med andra ord minst 80 procent.

Våra rutiner vid sjukdom:

  • Frånvaro anmäls i Schoolsoft.
  • Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan.
  • Vård av barn ska anmälas till CSN.
  • Är du borta så att det blir över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan. Är du frånvarande längre än en vecka skall läkarintyg visas.

Uppföljning av närvaro/frånvaro

All frånvaro förs in i närvarosystemet Schoolsoft, av lärare/mentor. Närvaron granskas regelbundet, och följs upp av mentorn under terminens gång. Det är också en stående punkt vid mentorsamtalen.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

citat 3

Engagerade lärare

Share This