OM OSS

Södertörns folkhögskolas alkohol- och drogpolicy

Studerande på Södertörns långa och korta kurser samt under praktiktider skall vara alkohol- och drogfria. Alkohol och droger accepteras således inte och detta gäller även vid studiebesök, studieresor eller någon annan av skolorna anordnad aktivitet.

På skolan vill vi främja en trygg miljö för alla studerande, därför är det bra att inte bjuda in de problem som kan uppstå vid droganvändning och alkoholkonsumtion. Målet är att erbjuda en hög utbildningskvalitet i en helt drogfri studiemiljö och förebygga missbruk. Vi informerar om policyn för alla studerande. Skolans policydokument läggs också ut på hemsidan.

Vid de studerandes kontinuerliga mentorssamtal skall också särskild vikt läggas vid drogfrågor. I de långa kurserna ingår dessutom utbildningsmoment som berör alkoholfrågor och övrig drogproblematik.

Alla studeranden skall också engageras i det kontinuerliga drogförebyggande arbetet som kan ta stöd i seminarier, föreläsningar, experthjälp mm. Som ett led i det förebyggande arbetet är också den studerande skyldig att vidarebefordra uppgifter om missbruk (till kursföreståndare, rektor eller annan personal).
 

Handlingsplan vid missbruk

För att trygga en drogfri miljö på skolan och för att hjälpa de studerande som är beroende av alkohol och droger har skolan upprättat följande Handlingsplan vid missbruk.

Om en missbrukssituation uppstår gäller följande handlingsplan och för den som missbrukar kommer åtgärder i tre steg att vidtas:

  • Den studerande som är påverkad av alkohol eller droger avstängs från skola och praktik med omedelbar verkan.
  • Påföljd för den studerande diskuteras och beslutas av rektor efter diskussion med berörd personal och den studerande.
  • Rektor informerar, både muntligt och skriftligt, om beslut för framtiden om påföljd såsom varning, avstängning eller avskiljning.

Alla beslut skall följa Stiftelsen Väddö Södertörns studeranderättsliga standard (se hemsida) och dessa kan överklagas hos skolans styrelse och som sista instans hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Avstängning – innebär att den studerande under en bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan och inte heller vistas på skolan.
Avskiljande – innebär att den studerande får sluta vid skolan.

Stiftelsen Väddö Södertörns drogpolicy med bifogade handlingsplan revideras vid behov.

Share This