OM OSS

Studeranderättslig standard för Södertörns folkhögskola

 1. Statens syfte med Folkhögskolan

Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål som riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken.
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”
De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:

  1. Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. Att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. Att bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Folkhögskolan er en fri skolform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av folkbildningsrådet, men folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.
För dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan.
För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

 1. Huvudman för Södertörns folkhögskola

Huvudman för Södertörns folkhögskola är Stiftelsen Väddö Södertörn folkhögskolor. Stiftelse grundare är Medborgarskolan i Stockholms län och ABF Nordöstra Storstockholm, men styrelsen för Södertörns folkhögskola utses enbart av ABF.
Skolan är religiöst och politiskt oberoende. För oss som arbetar på skolan är det en tillgång att personal och deltagare har olika politiska och religiösa uppfattningar. Södertörns folkhögskola följer den svenska kalendern och gör inte studieuppehåll för andra politiska eller religiösa högtider.
Folkhögskolan är en fri skolform som arbetar för demokrati och jämlikhet både på folkhögskolan, i lokalsamhället och i världen. Vi har stora möjligheter att fritt lägga upp våra studier tillsammans. Du som studerande kan påverka undervisningens innehåll och metoder tillsammans med dina lärare och studiekamrater.

 1. Information och antagning

Information innan du är antagen finns på skolans hemsida www.sodertorn.fhsk.se och ges även i samband med antagningsintervjuer och andra informationsmöten.
All information som finns i Södertörns folkhögskolas dokument för den studeranderättsliga standarden kompletteras och publiceras på folkhögskolans hemsida.
Gemensamma krav för antagning till alla kurser:

  • Ansökan till kurser och utbildningar görs digitalt på skolans hemsida under fliken ”Ansök”.
  • En komplett ansökan med respektive bilagor, enligt kursbeskrivning, görs inom angiven tid.
  • Ansökan ska innehålla en korrekt ifylld blankett med personuppgifter. Till ansökan bifogas personligt brev, personbevis, intyg om arbetslivserfarenhet samt betyg/intyg från tidigare studier.
  • Den sökande tillhör målgruppen och kan tillgodogöra sig studierna utifrån respektive kurs- och syftesbeskrivning.
 1. Antagning och antagningsprinciper

Allmän kurs

En treårig allmän kurs på folkhögskola kan motsvara en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande på Komvux. Den studerande kan i vissa fall inkludera tidigare gymnasiestudier och även arbetslivserfarenhet. Syftet med allmän kurs är att ge medborgerlig bildning och utbildning samt möjlighet till en gymnasiekompetens med grundläggande behörighet för att kunna söka vidare till högskoleutbildning- eller yrkeshögskola. Det finns också möjlighet att komplettera vissa icke fullständiga grundskolestudier på allmän kurs.
Ansökan görs digitalt från skolans hemsida, www.sodertorn.fhsk.se . När ansökan är inskickad kallas den sökande till ett informationsmöte och en personlig intervju. Vid detta tillfälle kompletteras ansökan med betygshandlingar, arbetsintyg och personbevis om inte dessa dokument redan lämnats i ansökan.
Ansökan behandlas och besked lämnas till den sökande via schoolsoft eller via mail.
Antagningen avslutas då terminen har börjat eller då samtliga platser är fyllda.
Den sökande ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd för arbete och studier. Verifierade tidigare studier/arbetslivserfarenhet i utlandet måste valideras.
Vid antagning gör lärarkollegiet en prioriteringsordning grundad på följande kriterier: Utbildningsbakgrund och utbildningsbehov. Kortutbildade har företräde till utbildningsplats. Folkhögskolornas uppgift är att bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, minska utbildningsklyftan i landet, stimulera det aktiva medborgarskapet och att bidra till en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.
Blandade grupper prioriteras. Varje undervisningsgrupp ska helst ha en sådan sammansättning utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund och annan bakgrund (arbetslivserfarenhet, livserfarenhet, etnicitet, språkkunskaper etc.) att gruppen bedöms kunna bedriva studier tillsammans på ett folkhögskolemässigt sätt. Detta innebär bl. a att sökanden bedöms utifrån sina behov, erfarenheter och resurser som hen kan bidra med i studiegruppen.

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen 4 år

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

  • du ska ha fyllt minst 18 år
  • din ansökan ska vara fullständigt ifylld och ha kommit in i tid
  • du ska ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
  • du ska ha fullgod syn och hörsel
  • du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk
  • du ska göra ett nätbaserat prov i svenska

Du måste även uppfylla några särskilda krav:

  • du måste klara ett antal teoretiska och praktiska prov som utförs på skolan
  • Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som:

  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras i följande ordning

  • bästa förmåga i visuell perception
  • bästa förmåga i gestuell produktion
  • högsta enskilda poängresultat i svenskproven som görs på skolan
  • tidigare högskolestudier
  • den som bedöms vara särskilt motiverad och representerar en underdimensionerad tolkgrupp i dövsamfundet

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande, som inte uppnått alla särskilda krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.
På skolans hemsida framgår hur du ansöker till utbildningen till teckenspråkstolk och dövblindtolk. Besked om antagning sker via e-post och du bekräftar din plats skriftligt via e-post.
Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig/skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor/styrelse.

Skrivtolkutbildningen 1 år

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

  • du ska ha fyllt minst 18 år
  • din ansökan ska vara fullständigt ifylld och ha kommit in i tid
  • du ska ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
  • du ska ha fullgod syn och hörsel
  • du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk
  • du ska göra ett nätbaserat skrivhastighetsprov
  • du ska göra ett nätbaserat prov i svenska

Du måste även uppfylla några särskilda krav:

  • du ska göra ett prov i textbearbetning och en intervju på skolan
  • skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som:

  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras

  • högsta enskilda poäng från de nätbaserade proven samt skrivhastighet
  • tidigare högskolestudier
  • erfarenhet från närliggande verksamhetsområden (journalist, sekreterare, annan tolkutbildning, m.fl.)

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande, som inte uppnått alla särskilda krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.
På skolans hemsida framgår hur du ansöker till utbildningen till skrivtolk. Besked om antagning sker via e-post och du bekräftar din plats skriftligt via e-post.
Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig/skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor/styrelse.

Övriga utbildningar och kurser

Se skolans hemsida www.sodertorn.fhsk.se

 1. Information vid kursstart

Vid kursstart får du skriftlig information om:

  1. Kursföreståndares namn och kontaktuppgifter.
  2. Kursplan och schema.
  3. Terminstider och ledigheter.
  4. Riktlinjer och villkor för intyg, behörighet och studieomdömen.
  5. Frånvaroregler.
  6. Rapporteringssystem till CSN, SCB och FBR.
  7. Vad studerande själv skall tillhandahålla.
  8. Försäkringar
  9. Tillgång och villkor för användning av utrustning och skolans lokaler.
  10. Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i skolans lokaler.
  11. Villkor för avstängning och avskiljande.
  12. Den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt.
 1. Studerandeinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket avspeglar sig i formerna för studerandeinflytande. Det innebär att skolan har ett ständigt pågående samtal om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll. Samtal kan ske på olika sätt exempelvis inom klassen eller i direktkontakt med lärare eller skolledning.
Den formella formen för studerandeinflytande är skolrådet som består av en studeranderepresentant från varje klass, en lärarrepresentant och en representant för skolledningen. Skolrådet träffas ca en gång per månad och protokoll förs vid mötena.
Frågor som tas upp kan vara:

  1. Arbetsmiljöfrågor
  2. Utbildningsfrågor
  3. Studeranderättsliga frågor
  4. Trivselfrågor
  5. Frågor om boendet

Synpunkter på verksamheten när det gäller schema, lokaler, utrustning eller annat som har med skolverksamheten att göra kan alltid föras fram i skolrådet. Rektor eller den rektorn utser, tar med sig frågan för närmare granskning och förslag till åtgärder. Frågan återkopplas därefter till skolrådet. Det är skolans strävan att i så hög grad som möjligt tillmötesgå önskemål och synpunkter från de studerande om det inte medför kostnader som ligger utanför skolans möjligheter att bära eller om kostnaderna riskerar att inskränka annan verksamhet.
Synpunkter på undervisningen tas i första hand upp med undervisande lärare, därefter med kursföreståndaren och om man inte vinner gehör för synpunkterna, med rektor eller den rektorn utser. Till rektor framförs synpunkterna skriftligt för att säkerställa att all information finns tillgänglig i rektors hantering av ärendet.
Om du är missnöjd med skolans beslut kan du vända sig till skolans styrelse via mail till styrelsen@sodertorn.fhsk.se och därefter till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). FSR kommer då att bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Studieomdömen och utbildningsbevis kan inte överklagas. E-postadressen till FSR är fsr@folkbildning.net
Alla folkhögskolor är anslutna till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR), som är ett oberoende centralt råd med syfte att stärka studerandes rättsliga ställning. FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan.
Mer information om FSR finns på http://www.folkhogskola.nu/

 1. Avgifter

All undervisning som ingår i utbildningen är avgiftsfri. Du betalar för litteratur, annat material och studieresor. Skolan står för logi och resor i samband med praktik på tolkutbildningarna.
På allmän kurs och tolkutbildningarna tas en serviceavgift ut varje termin. Denna inkluderar kostnad för studiebesök, försäkring, kopiering, intranät. Se hemsidan för aktuella avgifter.

 1. Om en kurs upphör eller ställs in

Kurs som startat slutförs alltid. Om en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över, informeras om detta minst två veckor före kursstart. Informationen går till de antagna personligen via e-post. Information ges även på skolans hemsida.

 1. Utvärdering

För Södertörns folkhögskola är olika former av utvärdering viktiga för skolans kvalitetsarbete och för studerandeinflytandet på skolan. För dig som studerande är utvärdering och återkoppling en viktig del för att studiemålen skall nås. Utvärdering sker både muntligt och skriftligt. Varje lärare utvärderar kontinuerligt sin undervisning.
Utvecklingen i din progression och ditt lärande tas upp vid de regelbundna mentorssamtalen. Om du riskerar att inte nå studiemålen upprättas en individuell studieplan där det klart framgår vad du skall göra och vilken hjälp som erbjuds. Samtal hålls med dig som ännu inte uppnått målen. Om graden av uppnående är otillräcklig kan du avrådas från att fortsätta. Det är du som avgör om du skall avbryta studierna.

 1. Disciplinära åtgärder

Beslut om avstängning eller avskiljande av studerande fattas av rektor. Beslutet meddelas skriftligen tillsammans med upplysning om hur beslutet kan överklagas hos Styrelsen för Södertörns folkhögskola och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR). Grova eller upprepade avvikelser från nedan angivna regler på skolans område kan leda till en tids avstängning eller ett permanent avskiljande från skolan.
Grunder för avstängning/avskiljande från studier:

  1. Diskriminerande eller kränkande handling vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (se handlingsplan mot kränkande särbehandling).
  2. Våld och hot om våld
  3. Kriminalitet
  4. Droganvändning (se alkohol och drogpolicy).
  5. Upprepad och långdragen misskötsel av studier
  6. Obetalda fakturor till skolan
  7. Stölder, hot och handlingar som åstadkommer skada på person eller egendom, annans eller skolans

Handlingsplan vid disciplinära åtgärder

  1. Klassföreståndare/mentor tillsammans med skolledning kallar till samtal med den studerande och denne tilldelas en skriftlig varning. Vid samtalet upprättas en skriftlig överenskommelse, som ska undertecknas av den studerande och rektor om vilka åtgärder den studerande ska vidta samt hur skolan kan stödja den studerande.
  2. I grova fall där studerande eller personal utsätts för risk stänger rektor omedelbart av eller avskiljer den studerande från skolan. Beslut om avstängning/avskiljning av studerande fattas av rektor. Dessa beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse. styrelsen@sodertorn.fhsk.se
  3. Om problemen upprepas eller överenskommelsen inte uppfylls beslutar rektor om avskiljande från skolan om så inte redan skett enligt punkt 2. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse. styrelsen@sodertorn.fhsk.se

Alla ärenden dokumenteras och följs upp. Alla brott polisanmäls.

 1. Drogpolicy

Målet är att erbjuda en hög utbildningskvalitet i en helt drogfri studiemiljö och förebygga missbruk. Vi informerar om policyn för deltagare i alla våra långa kurser. Skolans policydokument läggs också ut på hemsidan. (se alkohol och drogpolicy).

 1. Närvaropolicy

Samtliga kurser vid Södertörnsfolkhögskola förutsätter din fulla närvaro för att utbildningsmålen skall uppnås. Sjukdom eller annan frånvaro anmäls till skolan enligt de uppgifter som ges vid utbildningens start. All frånvaro följs upp och dokumenteras av mentor som informerar dig först muntligt och sedan skriftligt om konsekvenserna av för hög frånvaro. Om frånvaron är så stor att det inte går att läsa in förlorade kursmoment rekommenderas studieuppehåll alternativt studieavbrott. Det är skolan som bedömer om du klarar studierna enligt utbildningsplanen. Frånvaro över 20 % rapporteras till CSN eftersom CSN ställer vissa krav för att en studerande skall få behålla studiemedel, (se www.csn.se). I början av varje termin rapporteras till CSN vilka studeranden som går på skolan. I slutet av varje termin rapporteras vilka studeranden som klarat studierna enligt utbildningsplanen. Denna rapportering sker genom schoolsoft. Du behöver själv göra en studieförsäkran vid varje terminsstart.

 1. Etikregler för Södertörns folkhögskolas datatjänster

Som studerande på skolan har du förbundit dig att följa skolans regler för användning av nätverk och uppkoppling mot internet (se datapolicy).

 1. Behörighet, studieomdöme, studieintyg och utbildningsbevis

Allmän kurs

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. I dokumentet anges även i vilka kurser du har uppnått målen. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, d.v.s. oftast ett läsår.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

  1. Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
  2. Förmåga till analys, bearbetning och överblick
  3. Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
  4. Social förmåga

Folkhögskolan använder en sjugradig skala för studieomdömet:

4      –      Utmärkt studieförmåga
3,5   –      Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3      –      Mycket god studieförmåga
2,5   –      God – mycket god studieförmåga
2      –      God studieförmåga
1,5   –      Mindre god – God studieförmåga
1      –      Mindre god studieförmåga

För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2,7 plus/minus 5 %. Detta innebär att det finns en begränsning på hur många studieomdömen som varje skola kan sätta på respektive skalsteg.
Folkhögskolan ger inte betyg och det går därför inte föra samman studieomdömet från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Det går alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet genom att studera på folkhögskola.
Den studerande skickar själv in sitt behörighetsintyg till VHS eller annan antagnings-myndighet. I samband med ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du behörighetsintyg/studieomdöme skickas till Verket för högskoleservice, VHS, eller till aktuell utbildningsanordnare. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen. Om hela den grundläggande behörigheten är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste det kompletteras med annat intyg/betyg som styrker även detta/dessa. Den som inte uppnått behörighetskraven kan få ett intyg över vistelsen vid skolan.

Utbildningsbevis och intyg för teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt för skrivtolkutbildningen
Utbildningsbevis utfärdas efter avslutade studier. Utbildningsbevis kan endast utfärdas efter det att samtliga delkurser och moment är godkända. För studerande som inte godkänts i samtliga delkurser och moment utfärdas ett intyg.
För övriga kurser se hemsidan www.sodertorn.fhsk.se

 1. Utrustning

Vid tolkutbildningarna förutsätts de studerande ha tillgång till egen dator eftersom övningar i teckenspråk eller skrivträning även måste ske utanför skoltid. Skolan tillhandahåller de program som krävs. För studerande vid Allmän kurs finns datorer att låna mot kvitto. Lokalerna är anpassade för personer med funktionsvariationer. Vid allmän kurs finns möjligheter till stöd för studerande med bristande kunskaper i svenska.
Studerande vid tolkutbildningarna har tillgång till skolans lokaler utanför skoltid för studier eller möten som har anknytning till utbildningarna och dövsamhället. Det finns möjligheter att låna skolans lokaler för andra möten och sammankomster, t ex föreningsmöten. Skolan har rätt att avgöra vilka möten som får äga rum i skolans lokaler.

 1. Försäkring

Studerande vid Södertörns folkhögskola är försäkrade i försäkringsbolaget AIG. Försäkringen gäller heltid, dygnet runt. Försäkringen gäller utan självrisk med villkor ”Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner 2009-10-12”.

 1. Principer för arkivering och öppenhet

Södertörns folkhögskola är en skola inom RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Förvaltningslagen SFS 1986:223)och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS:2009:400) är därför inte tillämpliga. Handlingar 1879-2002 finns i Stockholms läns landstings arkiv. Skolan har upprättat följande arkiv och sekretessregler.

  1. Kursintyg, utbildningsbevis, omdömen och behörigheter sparas. Vi tar för tillfället ut en avgift på 250 kr om du behöver en kopia på ditt kursintyg.
  2. Skolan lämnar inte ut personlig information till utomstående utan den studerandes. medgivande. Undantag är uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter, som vi har rapporteringsskyldighet till: SCB, CSN och Folkbildningsrådet.
  3. Studerande som har skyddad identitet rapporteras i enlighet med gällande regler till SCB och CSN.
  4. Den studerandes medgivande inhämtas alltid vid publicering av foto eller film på Internet och i tryckt material.
Share This