ALLMÄN KURS

Hem E Kurser E Allmän kurs i Solna E Närvaropolicy

Närvaropolicy

På Allmän kurs i Solna, arbetar vi med varierande undervisningsmetoder. Enskilda arbeten varvas med projektarbeten och grupparbeten. Vi har inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt studiebesök, teater- och museibesök. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Vår filosofi är att alla deltagare har värdefulla kunskaper och erfarenheter, något som är viktigt att ta till vara på.

För att du ska tillgodogöra dig undervisningen samt få en helhet i din utbildning är närvaron på skolan en förutsättning. Omdöme/utbildningsbevis/intyg för fullgjord kurs kan därför endast ges till deltagare som har minst 80 % närvaro totalt under hela läsåret. All frånvaro läggs ihop, oavsett om det gäller ledighet, sjukfrånvaro eller annan frånvaro.

För full ersättning från CSN krävs full närvaro, med andra ord minst 80 procent.

Våra rutiner vid sjukdom:

  • Frånvaro anmäls i Schoolsoft.
  • Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan.
  • Vård av barn ska anmälas till CSN.
  • Är du borta så att det blir över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan. Är du frånvarande längre än en vecka skall läkarintyg visas.

 

Uppföljning av närvaro/frånvaro

All frånvaro förs in i närvarosystemet Schoolsoft, av lärare/mentor. Närvaron granskas regelbundet, och följs upp av mentorn under terminens gång. Det är också en stående punkt vid mentorsamtalen.
 

Handlingsplan vid hög frånvaro

  • Om frånvaron överstiger 20 % trots en muntlig varning, skickar studierektor ut en skriftlig varning, varning nr 1 till den studerande.
  • I varningen ska konsekvenserna vara tydliga: en hög frånvaro efter tre veckor innebär rapportering till CSN, den studerande deltar inte i studierna och är inte längre berättigad till studiemedel. Det ska även framgå att fortsatt hög frånvaro på sikt innebär att omdömet riskerar att utebli.
  • Om frånvaron fortsätter att vara högre än 20 % under de tre veckorna skickas en rapport till CSN om att den studerande inte är aktiv i skolan.

Undantag från rapportering till CSN kan endast göras om den studerande har varit sjukskriven och kan uppvisa giltiga läkarintyg. Deltagaren kallas också till ett samtal, där skriftlig varning nr 2 delges. I denna varning ska det tydligt framgå att frånvaron måste understiga 20 % inom de kommande tre veckorna, för att inga ytterligare åtgärder ska tas. Om ingen ändring sker riskerar den studerande att behöva sluta på skolan. Varningen ska undertecknas av den studerande och rektor.

Om frånvaron efter de tre veckorna fortfarande överstiger 20 procent, meddelar rektorn den studerande och CSN att han/hon måste sluta skolan. Undantag kan göras om den studerande har varit sjukskriven och kan uppvisa giltiga läkarintyg, varit frånvarande på grund av vård av barn eller någon annan liknande omständighet. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till Södertörns folkhögskolas styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd, FSR.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Share This