TUFF

Turkosa serien

På den här sidan hittar du pedagogiska häften om teckenspråk, som Södertörns folkhögskola har producerat med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Häftena är fria att ladda ner och skriva ut.

 

Tips & knep för tidigt samspel och kommunikation

Tips och knep för tidigt samspel och kommunikationBarn föds med en förmåga och en önskan om att kommunicera och idag vet vi att spädbarn är mer språkligt kompetenta än vad vi tidigare trott. Forskning visar att ju tidigare barn och föräldrar börjar samspela desto större chans till en bra språklig och kognitiv utveckling, bättre inlärning och därmed också större chanser att få kunskaper om livet och världen.

Det finns redan tips och strategier för samspel som riktar sig till föräldrar med hörande barn. Däremot finns en efterfrågan kring tips som passar föräldrar som har barn med visuella behov, ett begrepp som används i detta häfte för att omfatta barn som har olika behov av visuellt och gestuellt språk

Det här häftet har tagits fram för att hjälpa föräldrar till barn med behov av visuella strategier till tidigare samspel, kommunikation och dialog med sitt barn. Många av tipsen kan också vara användbara för föräldrar till barn som inte har kommit igång med språk och kommunikation.

Innehållet i häftet bygger på forskning i ämnet och föräldrars erfarenheter.
Vill du läsa mer finns forskningsreferenser i slutet av häftet.

Ladda ner Tips & knep för tidigt samspel och kommunikation som PDF

 

Tips & knep för undervisning utanför klassrummet – Lärarhandledning

Tips och knep för undervisning utanför klassrummetDet här häftet är tänkt att fungera som ett stöd för dig som teckenspråkslärare i utomhuspedagogikens didaktik. Upplevelsebaserad undervisning i vardagsnära miljöer ger goda förutsättningar för kunskapsinhämtning eftersom alla sinnen aktiveras.

Syftet med häftet är därför att ge dig inspiration till planering, genomförande och uppföljning av lektioner utanför det traditionella klassrummet.

I slutet av häftet finns plats för dina egna anteckningar och planeringar. Sist i häftet finns litteraturförslag för vidare läsning.

Ladda ner Tips & knep för undervisning utanför klassrummet som PDF

 

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna