OM OSS

Hem E Om oss E Studerandes rättigheter

Studerandes rättigheter på Södertörns folkhögskola

I det här dokumentet kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Södertörns folkhögskola. Det tar även upp skolans viktigaste regler. Läs igenom noga. Genom att börja på skolan accepterar du det som står här.

1. Statens syfte med folkhögskolan

Statens stöd till folkbildningen utgår från de mål som riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

2. Folkhögskolan är en egen skolform

Folkhögskolan är en fri skolform som arbetar för demokrati och jämlikhet på folkhögskolan, i lokalsamhället och i världen. Folkhögskolorna styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. Vi har stora möjligheter att fritt lägga upp våra studier tillsammans. Du som studerande kan påverka undervisningens innehåll och metoder tillsammans med dina lärare och studiekamrater.


2.1. Skolans styrelse fattar besluten
De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet (FBR), men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner. Det här betyder att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan. För att stärka den rättsliga ställningen för dig som studerar vid en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Du kan läsa mer om dem under rubriken Studerandeinflytande och studeranderätt i detta dokument.

3. Huvudman för Södertörns folkhögskola

Huvudman för Södertörns folkhögskola är Stiftelsen Väddö och Södertörns folkhögskolor.

4. Skolans religiösa och politiska tillhörighet

Södertörns folkhögskola är religiöst och politiskt oberoende. För oss som arbetar på skolan är det en tillgång att personal och deltagare har olika politiska och religiösa uppfattningar. Södertörns folkhögskola följer den svenska kalendern och gör inte studieuppehåll för andra politiska eller religiösa högtider.

5. Information innan du är antagen

Information som kan vara bra för dig att veta innan du är antagen finns under kurssidorna på skolans hemsida. Information ges även i samband med antagningsintervjuer och andra informationsmöten. All information som finns i Södertörns folkhögskolas dokument Studerandes rättigheter kompletteras och publiceras på folkhögskolans hemsida. Adressen till skolans hemsida är www.sodertorn.fhsk.se.

6. Antagningskrav

De gemensamma kraven för antagning till Södertörns folkhögskolas kurser är:

 • Ansökan görs digitalt på skolans hemsida under fliken Ansök i huvudmenyn.
 • Ansökan måste skickas in inom angiven tid.
 • Till ansökan bifogas personligt brev, personbevis, intyg om arbetslivserfarenhet samt betyg/intyg från tidigare studier.
 • Ansökan ska innehålla en korrekt ifylld blankett med personuppgifter.
 • Du som sökande tillhör kursens målgrupp och kan tillgodogöra dig studierna utifrån respektive kurs- och målbeskrivning.
 • Du måste vara minst 18 år, eller fylla 18 under det året du börjar hos oss.
 • Du ska ha varit drogfri i minst 2 år innan du börjar hos oss, om det har funnits ett tidigare missbruk.
 • Du ska vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd för arbete och studier i Sverige, om inget annat anges på kurssidan.

Utöver de här kraven har några av våra kurser särskilda krav som du som sökande måste uppfylla för att kunna bli antagen, det gäller i synnerhet våra yrkesutbildningar. Vänligen se kursens egen sida på skolans hemsida för specifika kriterier.

7. Antagningsprinciper

Antagningsprinciperna för en specifik kurs finns under kursens egen sida på Södertörns folkhögskolas hemsida. Där kan du läsa om vad som gäller om det till exempel finns fler sökande än platser till en kurs, samt hur vi gör urvalet och hur du kan överklaga om du anser att vi har fattat fel beslut.

8. Avgifter

All undervisning som ingår i din utbildning är avgiftsfri. Du betalar för litteratur, annat material, studieresor, kost och eventuell logi. Vänligen se din kurs egen sida på Södertörns folkhögskolas hemsida för aktuella avgifter.

9. Om en kurs upphör eller ställs in

En kurs som startat slutförs alltid. Om en kurs du sökt till ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över informeras du om detta minst två veckor före kursstart.
Informationen går till de antagna personligen via e-post. Information ges även på skolans hemsida.

10. Information vid kursstart

Vid kursstart ska du få skriftlig information om:

 • Kursföreståndares namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema
 • Terminstider och ledigheter
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörighet och studieomdömen
 • Frånvaroregler
 • Rapportering till CSN, SCB och FBR
 • Vad du som studerande själv skall tillhandahålla
 • Försäkringar
 • Tillgång och villkor för användning av utrustning och skolans lokaler
 • Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i skolans lokaler
 • Villkor för avstängning
 • Studerandes rättigheters innehåll och innebörd i övrigt

11. Studerandeinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket avspeglar sig i formerna för studerandeinflytande. Det innebär att skolan har ett ständigt pågående samtal om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll. Samtal kan ske på olika sätt, exempelvis inom klassen eller i direktkontakt med lärare eller skolledning.


11.1. Skolråd
Den formella formen för studerandeinflytande är skolrådet som består av studeranderepresentanter och minst en representant från personalen eller skolledningen. Skolrådet träffas ca en gång per månad och protokoll förs vid mötena. Frågor som tas upp kan vara:

 • Arbetsmiljöfrågor
 • Utbildningsfrågor
 • Studeranderättsliga frågor
 • Trivselfrågor

Synpunkter på verksamheten när det gäller schema, lokaler, utrustning eller annat som har med skolverksamheten att göra kan alltid föras fram i skolrådet. Rektor, eller den rektorn utser, tar med sig frågan för närmare granskning och förslag till åtgärder. Frågan återkopplas därefter till skolrådet.

Det är skolans strävan att i så hög grad som möjligt tillmötesgå önskemål och synpunkter från er studerande, om det inte medför kostnader som ligger utanför skolans möjligheter att bära, eller om kostnaderna riskerar att inskränka på annan verksamhet.


11.2. Synpunkter på undervisningen
Synpunkter på undervisningen tas i första hand upp med undervisande lärare, därefter med kursföreståndaren och, om du inte vinner gehör för synpunkterna, slutligen med rektor eller den rektorn utser. Till rektor framförs synpunkterna skriftligt för att säkerställa att all information finns tillgänglig i rektors hantering av ärendet.


11.3. Om du är missnöjd
Om du är missnöjd med ett beslut som skolan har tagit och som rör din studiesituation ska du först vända sig till skolans styrelse. Du når dem via mail: styrelsen@sodertorn.fhsk.se. Om du fortfarande inte är nöjd kan du därefter vända dig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR).


11.4. Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Alla folkhögskolor är anslutna till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). Det är ett oberoende centralt råd med syfte att stärka din rättsliga ställning som student på folkhögskola. FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan.

FSR kan göra en bedömning om ditt ärende har hanterats korrekt enligt skolans eget regelverk. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Studieomdömen och utbildningsbevis kan dock inte överklagas. Notera att FSR:s bedömning endast är rådgivande.

E-postadressen till FSR är fsr@folkbildningsradet.se. Du kan läsa mer om FSR och deras arbete på Folkbildningsrådets hemsida.

12. Utvärdering

Utvärderingarna är viktiga, både för skolans kvalitetsarbete och för studerandeinflytandet. Utvärdering och återkoppling är dessutom viktiga delar för att du som studerande ska kunna nå upp till utbildningarnas studiemål. Utvärdering sker både muntligt och skriftligt. Varje lärare utvärderar kontinuerligt sin undervisning.

13. Om du inte når studiemålen

Din utbildnings studiemål framgår av den specifika kursinformationen på skolans hemsida. Utvecklingen i ditt lärande tas upp vid regelbundna mentorssamtal. Om du riskerar att inte nå studiemålen för utbildningen, eller en av utbildningens delkurser, upprättas en individuell studieplan för dig. I studieplanen framgår det tydligt vad du ska göra för att uppnå målen, samt vilken hjälp från skolan som erbjuds. Vi kommer att ha samtal med dig för att följa upp den individuella studieplanen.

Om du trots individuell studieplan och samtal inte når upp till studiemålen kan du behöva avbryta din utbildning, detta gäller särskilt på våra yrkesutbildningar. Det är skolans rektor som beslutar om du som studerande kan fortsätta dina studier hos oss eller inte.

14. Avrådan

Om tveksamhet finns kring en studerandes förutsättningar att fullfölja utbildningen, ska hen avrådas att fortsätta. Om avrådan inte hörsammas så är det rektor som fattar beslut i ärendet, vilket kan resultera i avstängning.

15. Disciplinära åtgärder

Lärare får visa ut en deltagare ur skolbyggnaden för resten av dagen, om deltagaren stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt och om deltagaren inte slutar agerandet vid tillsägelse. Exempel på störmoment är att uppträda stökigt eller hotfullt, använda icke acceptabelt språkbruk, eller att störa allmänna ordningen i eller utanför klassrummet. Vid särskilt akuta konflikter mellan deltagare avvisas alla inblandade ut ur byggnaden för resten av dagen eller längre tid om så behövs.

Grova eller upprepade avvikelser från nedan angivna regler på skolans område kan leda till tillfällig eller permanent avstängning från skolan:

 • Diskriminerande eller kränkande handling vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Se Likabehandlingsplan mot kränkande särbehandling på skolans hemsida.
 • Våld och hot om våld
 • Kriminalitet
 • Droganvändning. Ta del av vår Alkohol- och drogpolicy på vår hemsida.
 • Upprepad och långdragen misskötsel av studier
 • Obetalda fakturor till skolan
 • Stölder, hot och handlingar som åstadkommer skada på person eller egendom, annans eller skolans.

Avstängning – innebär att deltagaren antingen tillfälligt eller permanent avstängs från skolan. Deltagaren får inte delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan och inte heller vistas på skolan.

Beslut om tillfällig eller permanent avstängning av en deltagare fattas av skolans rektor. Beslutet meddelas skriftligt tillsammans med upplysningar om hur du kan överklaga beslutet, dels hos styrelsen för Södertörns folkhögskola och dels hos Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR).


15.1. Handlingsplan vid disciplinära åtgärder

 1. Klassföreståndare/mentor kallar, tillsammans med skolledning, till samtal med den studerande och denne tilldelas en skriftlig varning. Vid samtalet upprättas en skriftlig överenskommelse som ska undertecknas både av den studerande och av skolans rektor. Överenskommelsen ska ta upp vilka åtgärder den studerande ska vidta samt hur skolan kan stödja den studerande.
 2. I grova fall där studerande eller personal utsätts för risk stänger rektor omedelbart av den studerande från skolan. Beslut om tillfällig eller permanent avstängning av studerande fattas av rektor. Dessa beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse: styrelsen@sodertorn.fhsk.se.
 3. Om problemen upprepas eller överenskommelsen inte uppfylls beslutar rektor om permanent avstängning från skolan, om så inte redan skett enligt punkt 2. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse: styrelsen@sodertorn.fhsk.se. Alla ärenden dokumenteras och följs upp. Alla brott polisanmäls.

16. Närvaropolicy

Samtliga kurser vid Södertörns folkhögskola förutsätter din fulla närvaro för att utbildningsmålen ska uppnås. Sjukdom eller annan frånvaro anmäls till skolan enligt de uppgifter som ges vid utbildningens start. All frånvaro följs upp och dokumenteras av mentor som informerar dig först muntligt och sedan skriftligt om konsekvenserna av för hög frånvaro. Om frånvaron är så stor att det inte går att läsa in förlorade kursmoment kan du tvingas avsluta dina studier hos oss. Det är skolan som bedömer om du klarar studierna enligt utbildningsplanen.


16.1. Rapportering till CSN vid frånvaro
Frånvaro över 20 % rapporteras till CSN, eftersom CSN ställer vissa krav för att en studerande ska få behålla studiemedel. Du kan läsa mer om deras krav på CSN:s hemsida. I början av varje termin rapporterar vi vilka studeranden som går på skolan till CSN. I slutet av varje termin rapporteras vilka studeranden som klarat studierna enligt utbildningsplanen. Denna rapportering sker genom Schoolsoft. Du behöver själv göra en studieförsäkran vid varje terminsstart.

17. Etikregler för Södertörns folkhögskolas datatjänster

Som studerande på skolan har du förbundit dig att följa skolans regler för användning av nätverk och uppkoppling mot internet. Regler om vad som gäller tas upp i vår Data- och internetpolicy.

18. Försäkring

Du som studerande vid Södertörns folkhögskola är försäkrad i försäkringsbolaget AIG. Försäkringen gäller heltid, dygnet runt. Försäkringen gäller utan självrisk med villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner 2009-10-12.

19. Principer för arkivering och öppenhet

Södertörns folkhögskola är en skola inom RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Förvaltningslagen (SFS 1986:223) och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS:2009:400) är därför inte tillämpliga. Handlingar t.o.m. år 2002 finns i Stockholms läns landstings arkiv. Skolan har upprättat följande arkiv och sekretessregler:

 • Kursintyg, utbildningsbevis, omdömen och behörigheter sparas. Vi tar för tillfället ut en avgift på 250 kr om du behöver en kopia på ditt kursintyg.
 • Skolan lämnar inte ut personlig information till utomstående utan den studerandes medgivande. Undantag är uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi har rapporteringsskyldighet till: SCB, CSN och Folkbildningsrådet.
 • Studerande som har skyddad identitet rapporteras i enlighet med gällande regler till SCB och CSN.
 • Den studerandes medgivande inhämtas alltid vid publicering av foto eller film på Internet och i tryckt material.

Studerandes rättigheter uppdaterades senast: 2022-06-02