OM OSS

Hem E Om oss E Alkohol- och drogpolicy

Södertörns folkhögskolas alkohol- och drogpolicy

Studerande på Södertörns långa och korta kurser samt under praktiktider skall vara alkohol- och drogfria. Alkohol och droger accepteras således inte och detta gäller även vid studiebesök, studieresor eller någon annan av skolorna anordnad aktivitet.

Målet är att erbjuda en hög utbildningskvalitet i en helt drogfri studiemiljö och förebygga missbruk. Vi informerar om policyn för deltagare i alla våra långa kurser. Skolans policydokument läggs också ut på hemsidan.

Alla studeranden skall också engageras i det kontinuerliga drogförebyggande arbetet som kan ta stöd i seminarier, föreläsningar, experthjälp mm. Som ett led i det förebyggande arbetet är också deltagarna skyldiga att vidarebefordra uppgifter om missbruk (till kursföreståndare, rektor eller annan personal).

För att trygga en drogfri miljö på skolan och för att hjälpa de studerande som är beroende av alkohol och droger har vi upprättat följande handlingsplan.

 

Handlingsplan vid missbruk

Om en missbrukssituation uppstår gäller följande handlingsplan. För de som missbrukar kommer åtgärder i tre steg att vidtas:

    1. Den studerande som är påverkad av alkohol eller droger avstängs tillfälligt från skola och praktik med omedelbar verkan.
    2. Påföljd för den studerande diskuteras och beslutas av rektor efter diskussion med berörd personal och den studerande.
    3. Rektor informerar, både muntligt och skriftligt, om beslut för framtiden om påföljd såsom varning eller eller permanent avstängning.

Alla beslut skall följa Stiftelses dokument Studerandes rättigheter och de kan överklagas hos skolans styrelse och som sista instans hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Avstängning – innebär att den studerande antingen tillfälligt eller permanent avstängs från skolan. Deltagaren får inte delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan och inte heller vistas på skolan.

Södertörns folkhögskolas drogpolicy med bifogad handlingsplan revideras vid behov.

 

Share This