REELL KOMPETENS

Prövning av reell kompetens i skrivtolkning

Södertörns folkhögskola prövar och utfärdar utbildningsbevis för skrivtolk, som formellt skall vara likvärdigt med det utbildningsbevis som utbildad godkänd skrivtolk får efter genomgången ettårig utbildning till skrivtolk vid Södertörns folkhögskola.

 

Underlag för prövning i skrivtolkning

Södertörns folkhögskola prövar och utfärdar utbildningsbevis för skrivtolk, som formellt skall vara likvärdigt med det utbildningsbevis som utbildad godkänd skrivtolk erhåller efter genomgången ettårig utbildning till skrivtolk vid Södertörns folkhögskola. För detta utbildningsbevis ingår ej prövning av färdighet i kommunikation eller tolkning med TSS. Ej heller den del som omfattar dövblindtolkning. Den skrivtolk som önskar att även den delen ska ingå meddelar detta till skolan för utvidgad prövning.

Nedanstående krav/kriterier skall uppfyllas och styrkas samt bifogas ansökan, för att verksam skrivtolk ska kunna ansöka om och ges behörighet och därmed kunna erhålla utbildningsbevis som skrivtolk. Instruktioner samt förberedelsematerial erhålles en dag innan proven.

Ansökan görs av eller för enskild tolk.

 

Versamhet som skrivtolk ska visas genom:

Intyg från arbetsgivare: Att tolken är verksam/anställd som skrivtolk.
Eller
Intyg från uppdragsgivare (enskilt bolag): Att tolken är verksam/anställd som skrivtolk.
Eller
Egen vidimerad försäkran om verksamhet som skrivtolk.

 

I intyget skall framgå:

  • Tidslängd på verksamhet som skrivtolk.
  • Omfattning på verksamhet som skrivtolk.
  • På vilken nivå och inom vilka områden som verksamhet som skrivtolk har utförts.
  • Varför intygsutfärdaren anser att den sökande i fråga ska få sin verksamhet som skrivtolk prövad för utbildningsbevis.

 

Proven

Södertörns folkhögskola prövar sedan den sökande genom följande prov

  1. Nätbaserat hastighetsprov (ten-fast-fingers) (minst 500 tecken/minut).
  2. Prov i svenska: ordkunskap, resuméskrivning.
  3. En (1) live-tolkning (rollspel: dialog). Görs på plats på skolan.
  4. En (1) live-tolkning (rollspel: monolog). Görs på plats på skolan.
  5. En (1) reflektionsskrivning i etik.

Tillfälle för prövning görs efter överenskommelse.

Sökande bör avsätta hel dag för proven.

 

Ansökan

Ansökan görs direkt till Maria Laurin, maria.laurin@sodertorn.fhsk.se, ange ”prövning i skrivtolkning” i meddelandet. I ansökan ska efterfrågade underlag bifogas. Maria skickar en bekräftelse på mottagandet med information om när prövningen planeras ske (vilket bestäms i samråd med skrivtolken).

Provet är avgiftsbelagt med för närvarande 10 000 kr, som faktureras i efterhand.

 

För mer information

Frågor kring prövningen, ingående prov och bedömning besvaras av Maria Laurin, ansvarig lärare och linjeföreståndare.
E-post:  maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

 

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna